Ochrona danych osobowych

Informujemy, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), że administrator (SP GZOZ) wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pan Rafał Kopytko.

Dane kontaktowe:
tel. 146 621 735
e-mail: iod@czchow.pl