Jesteś tutaj:

Kategoria: Konkursy

Zadanie nr 1 – Badań diagnostycznych, konsultacji  specjalistycznych ora hospitalizacji;

Zadanie nr 2 – Badań diagnostycznych RTG;

Zadanie nr 3 – Protetyki stomatologicznej. 

Termin składania ofert:                 30.11.2021r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:                   30.11.2021r. o godz. 10.30

SPGZOZ/64/2020                                                                                                     Czchów, dnia 20.04.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie: art. 26 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1373)

 1. Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie, ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów, tel. 14 68 43 452, fax. 14 68 43 452, e-mail: sekretariat@gzoz.czchow.pl
 1. Przedmiot konkursu: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych i mikrobiologicznych
 2. Szczegółowy wykaz badań zawiera Załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
 3. Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Przyjmującego zamówienie.
 4. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawierają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
 5. W siedzibie Udzielającego zamówienia tj. w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czchowie ul. Sądecka 183, pok. 6, Oferenci mogą się zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz mogą odebrać obowiązujące Formularze Oferty. Materiały dostępne są również na stronie internetowej gzoz.czchow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.
 6. Ofertę na usługi należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych i mikrobiologicznych” w siedzibie SPGZOZ w Czchowie ul. Sądecka 183, 6 w terminie do 29.04.2020 r. do godz. 10.00.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.2020 roku o godz. 10.30 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Katarzyna Oleksy tel. 14 68 43 452.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przesłane drogą elektroniczną do Oferentów i umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 10. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia.
 12. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373).

Kierownik SPGZOZ
(-) Paweł Nieć

 

Do góry